OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Základné ustanovenia

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.intimatestories.sk, podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon"), je spoločnosť V pyžame, s.r.o., so sídlom 916 34  Lúka 114, Slovenská republika, IČO 52223523 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

-  e-mail: info@intimatestories.eu

- tel. číslo: +421 908 894 254

2. Kategórie spracovávaných údajov

Údaje pri nákupe

Pri realizácii objednávky je potrebné uviesť údaje pre jej korektné vybavenie ako vaše meno a priezvisko, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo a samotný predmet objednávky.

Údaje pri vytvorení konta

V prípade, ak sa rozhodnete u nás registrovať, je potrebné uviesť vaše meno a priezvisko, e-mailovú adresu, adresu na doručovanie a telefónne číslo. Tieto osobné údaje sú spracovávané počas trvania registrácie v e-shope.

Údaje poskytnuté na marketingové účely

Ak nám k tomu udelíte súhlas, uchovávame si vašu e-mailovú adresu aj za marketingovým účelom ako zasielanie informácií o produktoch, špeciálnych ponukách a novinkách.

3. Účel použitia poskytnutých osobných údajov

Plnenie zmluvy – v prípade objednania tovaru a zriadenia užívateľského konta. Na základe údajov, ktoré od vás získavame, vám vieme dodať naše produkty a služby v súlade s našimi Všeobecnými obchodnými podmienkami. Údaje, ktoré od vás získame pri vytváraní objednávky, používame na jej vybavenie.

Súhlas – najmä v spojitosti so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách, či pri iných formách marketingu. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Zasielanie komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách môžete odhlásiť v každom doručenom e-maile a z databázy vás vyradíme.

Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.

4. Sprístupnenie osobných údajov

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom.

Sprístupnenie údajov tretím stranám sa uskutočňuje v prípade doručovateľskej služby, v prípade služby sprostredkúvajúcej platby, ktorú ste si pri objednávke zvolili alebo v prípade e-mailovej podpory a zasielania newsletterov. V súčasnosti ide o tieto spoločnosti:

- doručovania spoločnosť Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S

- doručovacia spoločnosť Packeta Slovakia, a.s., so sídlom Kopčianska 3338/82 A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 105158/B

- poskytovateľ platobnej brány spoločnosť PayPal (Europe), so sídlom S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg, za účelom sprostredkovania a spracovania online platieb

- spoločnosť The Rocket Science Group LLC (Mailchimp), so sídlom 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA, v prípade e-mailovej podpory a zasielania newsletterov

5. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Osobné údaje zákazníkov neprenášame a ani ich nezdieľame s tretími stranami za  účelom využitia ich marketingových účelov.

6. Podmienky zabezpečenia a uchovávania osobných údajov

Osobné údaje uchovávame na vyššie uvedené účely po dobu 10 rokov, ak osobitné predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte. V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov a prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

7. Práva dotknutej osoby

Za podmienok uvedených v Zákone má zákazník ako dotknutá osoba voči prevádzkovateľovi:

- právo na prístup k svojim osobným údajom

- právo na opravu svojich osobných údajov

- právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov

- právo na vymazanie svojich osobných údajov

- právo vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov

- právo na prenosnosť svojich osobných údajov

- právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov

Dotknutá osoba si tieto práva môže uplatniť písomne zaslaním listu alebo elektronicky zaslaním e-mailu, pričom kontaktné údaje sú uvedené vyššie. O vybavení Vašej žiadosti Vás budeme informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia.

Dotknutá osoba, ak sa domnieva, že bolo porušené jej právo na ochranu osobných údajov, má právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov. 

8.. Záverečné ustanovenia

Zákazník odoslaním internetového objednávkového formulára alebo vyplnením ponuky na zasielanie marketingových informácií (newslettra) potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami ochrany osobných údajov, že im porozumel a ako dotknutá osoba vyjadruje plný súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov ním poskytnutých.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky ochrany osobných údajov kedykoľvek meniť, bez predchádzajúceho upozornenia zákazníka. Nové podmienky je povinný bezodkladne zverejniť na stránkach internetového obchodu www.intimatestories.sk.

Tieto podmienky Ochrany osobných údajov platia od 1. mája 2019.