ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Storno kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci má právo stornovať objednaný tovar / službu do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek kupujúceho. Storno kúpnej zmluvy vykonať aj telefonicky na tel. č. +421 908 894 254, avšak vždy formou písomného oznámenia na mailovej adrese info@intimatestories.eu

Odstúpenie od kúpnej zmluvy  

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy má iba kupujúci, t.j. fyzická osoba, ktorá je zároveň kupujúcim a pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 2. Kupujúci má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci splnil informačné povinnosti podľa tohto zákona, pre ostatné prípady sa uplatňuje ods. 2 alebo 3 Zákona.
 3. Kupujúci je povinný doručiť akékoľvek jednoznačné písomné vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy aj elektronicky na adresu info@intimatestories.eu avšak najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Kupujúci je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby do zásielky pripojili kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.
 4. Ak kupujúci zašle vrátený tovar späť na dobierku, táto zásielka nebude prevzatá.
 5. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru.
 6. Kupujúci znáša všetky náklady spojené s vrátením tovaru.
 7. V súlade s ust. §7 ods. 6 zákona č. 102/2014. Z.z. kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom skupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napríklad komplety pozostávajúce z nohavičiek).
 8. Kupujúci musí tovar vrátiť nenosený a nepoužívaný, nepoškodený, čistý, vo svojom originálnom balení so všetkými štítkami na pôvodnom mieste.
 9. Kupujúci si je vedomý a znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.
 10. Predávajúci bezodkladne potvrdí prijatie odstúpenia od zmluvy na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).