VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) umiestneného pod doménou intimatestories.sk je spoločnosť V pyžame, s.r.o., so sídlom 916 34 Lúka 114, Slovenská republika.
 2. Predávajúcim je spoločnosť V pyžame,r.o., so sídlom 916 34 Lúka 114, Slovenská republika.
 3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope je poločnosť V pyžame, s.r.o., so sídlom 916 34 Lúka 114, Slovenská republika.
 4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý jeho prostredníctvom vytvoril záväznú objednávku. V prípade, ak je kupujúci spotrebiteľ, právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka. V prípade, ak je kupujúci podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 5. Za tovar alebo službu sú považované všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu, ktoré je možné objednať.
 6. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie, pokiaľ je nesporné, že predávajúci komunikuje s kupujúcim alebo ním oprávnenou osobou.

II. Objednávka

 1. Objednávka vzniká výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a jeho odoslania predávajúcemu prostredníctvom e-shopu.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb. Odoslaním objednávky sa táto stáva pre kupujúceho záväznou, teda je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim.  
 3. Kupujúcemu je po odoslaní objednávky v e-shope odoslaný potvrdzujúci informačný e-mail o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka kupujúceho na spracovanie.
 4. Odoslaním tohto e-mailu, t.j. potvrdením objednávky predávajúcim vzniká kúpna zmluva. Túto je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.
 5. Objednávka môže byť realizovaná i osobne cez objednávkový formulár alebo mailovou komunikáciou. Objednávka musí obsahovať základné údaje Predávajúceho a Kupujúceho ako adresa, tel. číslo a mail. adresa. Ďalej je v objednávke špecifikovaný presný druh tovaru, použitý materiál, farba a veľkosť.
 6. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v dodacej lehote, a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný alebo z dôvodov vyššej moci, môže predávajúci objednávku zrušiť, o čom kupujúceho bezodkladne informuje zaslaním e-mailu, prípadne telefonicky. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail, telefonický kontakt alebo nesprávna resp. neexistujúca adresa. V tomto prípade, ak kupujúci už zaplatil za objednávku, predávajúci je povinný vrátiť mu uhradenú čiastku v plnej výše do 14 dní.

III. Cena

 1. Všetky ceny uvedené v e-shope pri tovare a službách sú aktuálne, platné a konečné. Uvádzané sú v jednotnej mene v eurách (€), v rámci 20% dane z pridanej hodnoty (DPH).
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.
 3. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na objednávke vykonanej pri osobnom stretnutí alebo cenou potvrdenou v mailovej komunikácii.

IV. Platobné podmienky

 1. Za objednaný tovar a služby je možné platiť týmito spôsobmi:
  • platba na dobierku – platba je uskutočnená priamo kuriérovi pri preberaní tovaru
  • platba prostredníctvom platobného systému PayPal
  • platba prostredníctvom bankového prevodu na základe vystavenej faktúry
  • platba v hotovosti pri osobnom predaji
  • platba prostredníctvom platobného terminálu pri osobnom predaji
 2. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosť zľavy na základe jednorazového zľavového kupónu.
 3. Pri objednávkach realizovaných na zákazku podľa špecifických požiadaviek Kupujúceho (hlavne svadobné a spoločenské šaty a doplnky) je potrebné uhradiť vopred 50% z celkovej ceny objednávky. Zvyšná suma vo výške 50% musí byť uhradená najneskôr v deň odovzdania objednaného tovaru.

V. Dodacie podmienky

 1. Predávajúci sa zaväzuje do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky, v prípade platby vopred do 3 pracovných dní od pripísania finančnej čiastky na účet, zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak.
 2. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, predávajúci informuje kupujúceho o možnosti čiastočných dodávok.
 3. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad).
 4. Za miesto plnenia sa považuje adresa doručenia, ktorú kupujúci uviedol v objednávke.

VI. Preprava, poplatky za prepravu a balné

 1. Predávajúci realizuje dopravu objednaného tovaru kupujúcim prostredníctvom:
  Slovenskej pošty, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S alebo spoločnosti Packeta Slovakia, a.s. so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, zopísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 105158/B.
 2. Medzi predávajúcim a kupujúcim je taktiež možný iný spôsob doručenia objednaného tovaru a služieb, ako tu uvedený. Iný spôsob doručenia predchádza vzájomnej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim.
 3. Ak časť tovaru z objednávky nie je dostupná, predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne. V tomto prípade nebude kupujúcemu účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke. Takýto postup je možný len na základe predchádzajúcej vzájomnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.
 4. Hodvábne oblečenie na spanie je zabalené v jemnom papieri a v typickej papierovej krabičke. Oblečenie z bio bavlny / bavlny / ľanu / viskózy a včetky doplnky sú zabalené v jemnom papieri. Svadobné a spoločenské šaty sú zabalené v jemnom papieri a veľkej papierovej krabici, prípadne sú odovzdané osobne.

VII. Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru od predávajúceho alebo prepravcu.

 VIII. Storno kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci má právo stornovať objednaný tovar / službu do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek kupujúceho. Storno kúpnej zmluvy vykonať aj telefonicky na tel. č. +421 908 894 254, avšak vždy formou písomného oznámenia na mailovej adrese info@intimatestories.eu.

IX. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy má iba kupujúci, t.j. fyzická osoba, ktorá je zároveň kupujúcim a pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 2. Kupujúci má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci splnil informačné povinnosti podľa tohto zákona, pre ostatné prípady sa uplatňuje ods. 2 alebo 3 Zákona.
 3. Kupujúci je povinný doručiť akékoľvek jednoznačné písomné vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy aj elektronicky na adresu info@intimatestories.co.uk avšak najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Kupujúci je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby do zásielky pripojili kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.
 4. Ak kupujúci zašle vrátený tovar späť na dobierku, táto zásielka nebude prevzatá.
 5. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru.
 6. Kupujúci znáša všetky náklady spojené s vrátením tovaru.
 7. V súlade s ust. §7 ods. 6 zákona č. 102/2014. Z.z. kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napríklad komplety pozostávajúce z nohavičiek).
 8. Kupujúci musí tovar vrátiť nenosený a nepoužívaný, nepoškodený, čistý, vo svojom originálnom balení so všetkými štítkami na pôvodnom mieste.
 9. Kupujúci si je vedomý a znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.
 10. Predávajúci bezodkladne potvrdí prijatie odstúpenia od zmluvy na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).

X. Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
  • prevziať objednaný tovar,
  • zaplatiť za prevzatý tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
  • prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 3. Predávajúci je povinný:
  • dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve, dohodnutej cene a v dohodnutom čase,
  • spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať kupujúcemu všetky dokumenty k tovaru (ako napríklad faktúru za tovar, formulár pre odstúpenie od zmluvy a pod.)

XI. Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

 1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber, týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar. 
 2. Pri určovaní výšky náhrady škody predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. 
 3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti. 

XII. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať Všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo pozmeniť, zmeniť, dopĺňať alebo vymazať akékoľvek informácie alebo obsah, ktorý sa zverejní na internetovej stránke www.intimatestories.sk, a taktiež si vyhradzuje právo odstrániť všetky výrobky a služby na predaj bez predchádzajúceho upozornenia.
 3. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 4. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si prečítal Všeobecné obchodné podmienky a bezvýhradne s nimi súhlasí.
 5. Predávajúci nevyžaduje žiaden poplatok za prístup na internetovú stránku www.intimatestories.sk. Tento prístup môže byť kedykoľvek pozastavený, obmedzený alebo ukončený. Vstúpením na a používaním Stránky potvrdzujete a súhlasíte s tým, že všetky texty, grafika, ikony tlačidiel, kompilácie údajov, softvér, obrázky, fotografie, dizajn, príslušenstvo a produkty, ktoré sa objavujú na stránkach a dizajn samotnej internetovej stránky www.intimatestories.sk, sú medzinárodným autorským právom, dizajnovými právami, právami k ochrannej známke a inými právami duševného vlastníctva patriacich Vlaste Šnáblovej Collu a Ivete Šnáblovej a tretím stranám poskytujúcich licencie.
  Nie je dovolené kopírovať, sťahovať, ukladať, upravovať alebo meniť, akýmkoľvek spôsobom používať, reprodukovať, duplikovať, predávať, sprostredkovávať predaj, získavať prístup k údajom, upravovať alebo inak využívať úplne alebo čiastočne obsah a obrázky obsiahnuté na internetovej stránke www.intimatestories.sk, ani žiadnu inú časť tejto stránky z akéhokoľvek dôvodu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Vlasty Šnáblovej Collu a Ivety Šnáblovej. Materiál a obsah obsiahnutý na tejto stránke je k dispozícii iba na nekomerčné použitie. 
 6. Predávajúci okrem predaja prostredníctvom internetovej stránky www.intimatestories.sk predáva tovar prostredníctvom stránky www.intimatestories.eu a webových stránok tretích strán. Ceny na webových stránkach tretích strán môžu byť rozdielne z dôvodu:
  - provízie a poplatkom tretím stranám;
  - denného menového kurzu, ak je tovar zaevidovaný v rôznych menách;
  - špeciálnych ponúk týkajúcich sa danej lokality.
 7. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 1. mája 2019.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01  Trenčín   

tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08