REKLAMAČNÝ PORIADOK

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok internetového obchodu www.intimatestories.sk predávajúceho – spoločnosť V pyžame, s.r.o., so sídlom 916 34 Lúka 114, Slovenská republika, IČO: 52223523 (ďalej len ako „predávajúci") a určuje, akým spôsobom postupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho.
 2. Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.

II. Dĺžka záručnej doby

 1. Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru daňový doklad – faktúru, v zmysle zákona s uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky.
 2. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak si kupujúci objednal použitú vec a bol o tom kupujúci informovaný, záručná doba je 12 mesiacov. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok a na tieto reklamácie sa nevzťahujú tieto reklamačné podmienky.

III. Záručné podmienky

 1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne, v deň jeho prevzatia.
 2. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
 3. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté :
 • mechanickým poškodením tovaru
 • neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
 • tovar bol nosený
 • tovar nie je čistý, nie je vo svojom originálnom balení
 • tovar nemá všetky štítky na pôvodnom mieste
 • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním
 • tovar bol upravovaný zákazníkom
 • tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou
 • používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 1. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
 2. Vrátenie tovaru sa z hygienických dôvodov nevzťahuje na komplety obsahujúce nohavičky. Vrátenie tovaru v tomto prípade môžeme uznať, len ak sa tam vyskytla výrobná vada.

IV. Spôsob vybavenia reklamácie

 1. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať poštovou zásielkou na adresu  V pyžame, s.r.o., 916 34 Lúka 114, Slovenská republika. Zásielky zaslané na dobierku nebudú prevzaté. Tovar je potrebné vhodne zabaliť. Odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné priložiť doklad o kúpe (faktúra) a  vyplnený Reklamačný formulár, ktorý Vám na požiadanie zašleme (mailom, poštovou zásielkou).  
 1. Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný a to emailom alebo písomne (Slovenská pošta a.s.). Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 2. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 3. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, písomne na poštovú adresu alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.
  Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že osoba uplatňujúca si nárok na reklamáciu dané rozhodnutie neprevzala.
 4. Reklamácia sa považuje za vybavenú ak sa skončí reklamačné konanie: 
 • odovzdaním reklamovaného tovaru (jeho výmenou, opravou)
 • vrátením kúpnej ceny tovaru
 • písomnou výzvou na prevzatie reklamovaného tovaru
 • plnením poskytnutím primeranej zľavy
 • odôvodneným zamietnutím.
 • O výsledku reklamačného konania je spotrebiteľ informovaný v zákonnej lehote. 

V. Práva a povinnosti kupujúceho pri reklamácii tovaru

 1. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.
 2. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 3. Kupujúci má právo ak ide o chybu odstrániteľnú na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej časti tovaru, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 4. Kupujúci má právo, ak ide o chybu neodstrániteľnú, brániacu riadnemu užívaniu tovaru, na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu.
 5. Kupujúci má právo, ak ide o iné chyby neodstrániteľné a kupujúci nepožaduje výmenu veci, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy. V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

VI. Záverečné ustanovenia

Tieto Reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok pre internetový obchod (e-shop) www.intimatestories.sk a predávajúci môže tieto Reklamačné podmienky kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia.
Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Reklamácie sú vybavované v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z., zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť 1. mája 2019.

 

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS"). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

Odkaz - SOI: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi